ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA

z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie podziału dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży” w 2016 roku.


Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz. 1118 z późn. zmianami) i Uchwały Nr IX/106/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok oraz Uchwały Nr X/124/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2015 r. dotyczącej zmiany Uchwały Nr IX/106/15 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej z dnia 25 stycznia 2016 r. z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży” w 2016 roku, Wójt Gminy Wiśniowa zarządza co następuje:
§ 1. Łączna wartość zadania wynosi: 81.000 zł. w tym: 64.800 zł. – kwota dotacji oraz 16.200 zł. – środki niefinansowe w postaci wkładu usługowego Gminy tj. zagwarantowanie pomieszczeń spełniających wymogi do realizacji zadania w Wiśniowej, Kobielniku i Glichowie pn. \"Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży\" w 2016 r. przyznana dla Stowarzyszenia \"Nasz Kobielnik\".
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Finansowo – Księgowemu Urzędu Gminy Wiśniowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa.


Wójt Gminy Wiśniowa


mgr Wiesław Stalmach

Wprowadził ŁJ, 2016-01-27

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.