ZARZĄDZENIE NR 192/2015

ZARZĄDZENIE NR 192
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 26 listopada 2015 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej projektu zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr IX/106/15 z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczącej przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/96/15 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)- opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 6390, zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr IX/106/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
§ 2. Konsultacje będą prowadzone w dniach od 5 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r.
§ 3. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz obsługę organizacyjno techniczną jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Wiśniowa.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wiśniowa
mgr Wiesław Stalmach


Wprowadził ŁJ, 2015-11-27

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.