Gmina Wiśniowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej realizuje projekt „Pionierzy zmiany – Razem Wygrajmy Siebie”
Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wiśniowa i obejmie wsparciem 50 osób, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia taką pomocą, zagrożonych wykluczeniem społecznym - niezależnie od statusu na rynku pracy, w tym min 5 osób niepełnosprawnych. niepełnosprawnychCelem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 50 osób (rodzin) zamieszkałych na terenie gminy Wiśniowa, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w latach 2016-2019.W ramach projektu zrealizowane zostaną działania:
1 Dla każdego uczestnika przeprowadzona zostanie Indywidualna diagnoza potrzeb która określi potrzebne wsparcie i zajęcia w jakich weŸmie udział uczestnik. Dodatkowo możliwy jest udział w projekcie najbliższego otoczenia uczestników (np. rodziny)

2 W ramach wsparcia uczestnicy wezmą udział w wielu różnych zajęciach dzięki którym będą mogli
- Podnieść swoje umiejętności społeczne wpływające na współpracę i dogadywaniem się z innymi ludŸmi, skuteczniejsze radzenie sobie z trudnościami życiowymi i lepsze kierowanie własnym życiem
- uzyskać pomoc specjalistów w rozwiązywaniu problemów życiowych: w tym m.in. prawnika, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, asystenta rodziny i innych
- poprawić swoją sprawność dzięki rehabilitacji i innym zajęciom poprawiającym zdrowie.
- podnieść swoje umiejętności zawodowe, uzyskać nowe kwalifikacje lub podnieść już posiadane.
- wziąć udział w stażu zawodowym
- poprawić swój wizerunek i atrakcyjność w oczach pracodawcy, oraz nawiązać kontakty z potencjalnymi pracodawcami

3 Uczestnicy zajęć uzyskają dodatkowe wsparcie finansowe jak również zwrot poniesionych kosztów w związku z udziałem w zajęciach (np. koszty dojazdów, koszty opieki nad dziećmi)Główne rezultatami projektu będzie:
- min 12 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
- min 12 osób będzie poszukiwało pracy po opuszczeniu projektu i
- min 12 osób podejmie zatrudnienie po opuszczeniu projektu.Projekt "Pionierzy zmiany – Razem Wygrajmy Siebie" o numerze RPMP.09.01.01-12-0045/15 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej nr 9 Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja –projekty konkursowe wyłącznie dla ops/pcpr.


Łączna wartość projektu wynosi 615 076,91 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 522815,39 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Okres realizacji projektu IV 2016 – XII 2018


Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Zapytanie ofertowe na koordynatora projektu Pionierzy zmiany - Razem Wygrajmy Siebie


Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.